Dung dịch và phản ứng trao đổi ion: Lý thuyết và Bài tập
Phản ứng trao đổi ion là gì? Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion? Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch? Lý thuyết và bài tập phản ứng trao đổi ion? Ví dụ về phản ứng trao đổi ion?… Trong phạm vi bài viết dưới đây, hãy cùng DINHNGHIA.COM.VN tìm hiểu về chủ đề phản ứng trao đổi ion là gì cùng những nội dung liên quan.

Điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion

Điều kiện tồn tại dung dịch như sau:

Phản ứng trao đổi ion là gì?

Phản ứng thủy phân của muối

tìm hiểu phản ứng trao đổi ion là gì Dung dịch và phản ứng trao đổi ion: Lý thuyết và Bài tập

Phản ứng axit – bazơ

Chú ý: Các trường hợp ngoại lệ

(CuSO_{4} + H_{2}S rightarrow CuS + H_{2}SO_{4}) (CuS rất khó tan)

(H_{2}SO_{4} + NaCl rightarrow NaHSO_{4} + HCl , (< 250^{circ}C))

Thứ tự phản ứng axit – bazơ (quy luật cạnh tranh)

Nguyên tắc: Các bazơ sẽ phản ứng theo thứ tự: axit + bazơ mạnh trước sau đó đến lượt axit + bazơ yếu (nếu axit nhiều thì có thể coi các bazơ phản ứng đồng thời).

Ví dụ 1: Khi cho từ từ dung dịch HCl vào dung dịch chứa đồng thời chứa NaOH và (NaALO_{2})

(HCl + NaOH rightarrow H_{2}O + NaCl) (ban đầu không thấy có hiện tượng kết tủa)

(H_{2}O + HCl + NaAlO_{2} rightarrow Al(OH)_{3} + NaCl) (xuất hiện kết tủa và kết tủa tăng dần)

(3HCl + Al(OH)_{3} rightarrow AlCl_{3} + 3H_{2}O) (kết tủa tan đến hết)

Nguyên tắc: Các axit sẽ phản ứng theo thứ tự từ mạnh đến yếu. Nếu bazơ nhiều thì coi các phản ứng xảy ra đồng thời.

Ví dụ 2: Cho từ từ dung dịch NaOH vào dung dịch chứa đồng thời cả HCl và (AlCl_{3})

(NaOH + HCl rightarrow NaCl + H_{2}O) (không có kết tủa xuất hiện)

(3NaOH + AlCl_{3} rightarrow Al(OH)_{3} + 3NaCl) (có kết tủa xuất hiện và kết tủa tăng dần)

(NaOH + Al(OH)_{3} rightarrow NaAlO_{2} + 2H_{2}O) (kết tủa tan đến hết)

Bài tập phản ứng trao đổi ion và phương pháp giải

Dạng 1: Viết phương trình ion rút gọn

Phương pháp giải

Viết phản ứng dạng phân tử, phân tích dạng phân tử thành dạng ion. Rút gọn những ion giống nhau ở hai vế, cân bằng điện tích và nguyên tử ở hai vế, thu được phương trình ion rút gọn.

Các chất kết tủa, chất khí và chất điện li yếu vẫn giữ ở dạng phân tử.

Bài 1:  Viết phương trình ion rút gọn của phản ứng KOH tác dụng với HCl

Cách giải:

PTHH: (KOH + HCl rightarrow KCl + H_{2}O)

(K^{+} + OH^{-} + H^{+} + Cl^{-} rightarrow KCl + H_{2}O)

Loại bỏ các ion (K^{+},Cl^{-}) ta thu được phương trình ion rút gọn.

Dạng 2: Xác định môi trường dung dịch

Phương pháp giải

  1. Viết phương trình điện li các chất tạo thành ion, nhận xét khả năng thủy phân trong nước của các ion vừa tạo thành.
  2. Ion gốc của axit yếu thủy phân trong nước tạo môi trường bazơ: (CO_{3})
  3. Ion gốc của bazơ yếu thủy phân trong nước tạo môi trường axit: (Cu^{2+}, Fe^{3+}; Zn^{2+}, NH_{4} …)
  4. Ion gốc của axit mạnh (ví dụ: (SO_{4},Br,Cl,NO_{3},ClO_{4}…)) và ion gốc của bazơ mạnh (ví dụ: (Na^{+}; K^{+}, Ba^{2+}, Ca^{2+}, Mg^{2+}…)) không bị thủy phân trong nước, đóng vai trò trung tính.

Bài 2: Đánh giá môi trường axit, bazơ, trung tính của các dung dịch thu được khi hòa tan các chất sau vào các cốc nước riêng biệt: (K_{2}SO_{3}, NH_{4}Cl, NaClO_{4})

Cách giải:

(K_{2}SO_{3} rightarrow 2K^{+} + SO_{3}^{2-}, SO_{3}^{2-} + H_{2}O rightarrow HSO_{3}^{-} + OH^{-})

(NH_{4}Cl rightarrow NH_{4}^{+} + Cl^{-}, NH_{4}^{+} + H_{2}O rightarrow NH_{3} + H_{3}O^{+})

(NaClO_{4} rightarrow Na^{+} + ClO_{4}^{-}, H^{+} + OH^{-} rightarrow H_{2}O)

Dạng 3: Áp dụng định luật bảo toàn điện tích (ĐLBTĐT)

Định luật bảo toàn điện tích: “ Trong một dung dịch, tổng số mol các điện tích dương của ion dương và tổng số mol các điện tích âm của ion âm luôn luôn bằng nhau”.

Khi cô cạn dung dịch, khối lượng chất rắn tạo ra bằng khối lượng các ion dương và ion âm có trong dung dịch (trừ(H^{+} + OH^{-}rightarrow H_{2}O))

(m_{m} = m_{cation/NH_{4}^{+}} + m_{anion})

Bài 3: Một dung dịch có chứa các ion: (Mg^{2+}, Cl^{-}, Br^{-})

  1. Tính [ion] trong dd đầu? biết (V_{dd} = 2l)
  2. Cô cạn dung dịch ban đầu thì thu được bao nhiêu gam chất rắn?

Cách giải:

Phương trình ion:

phản ứng trao đổi ion và phương trình ion Dung dịch và phản ứng trao đổi ion: Lý thuyết và Bài tập

Gọi x,y lần lượt là số mol của (Cl^{-},Br^{-})

Ta có:

(left{begin{matrix} x + y = 0,5\ 143,5x + 188y = 85,1 end{matrix}right. Leftrightarrow left{begin{matrix} x = 0,2\ y = 0,3 end{matrix}right.)

1. ([Mg^{2+}] = frac{0,2}{2} = 0,1M)

([Cl^{-}] = frac{0,2}{2} = 0,1M)

([Br^{-}] = frac{0,3}{2} = 0,15M)

2. m = 0,2.24 + 0,2.35,5 + 0,3.80 = 35,9g

DINHNGHIA.COM.VN đã giải đáp giúp bạn những thắc mắc về phản ứng trao đổi ion là gì, điều kiện xảy ra phản ứng trao đổi ion, phản ứng trao đổi ion trong dung dịch, cũng như lý thuyết và bài tập phản ứng trao đổi ion. Mong rằng với những kiến thức trên sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học tập và nghiên cứu về chủ để phản ứng trao đổi ion là gì. Chúc bạn luôn học tốt!

Tác giả: Việt Phương

Hóa học -